المشاركات

عرض المشاركات من ديسمبر 19, 2010

OM

Bilgihükümleriarasındaboşluklarköprüamaçlamaktadırözgünlükveyaratıcılık,çok kültürlüçok disiplinlive çok dil lite meli,adaletveeşitlik,barışveözgürlüktemellere dayalı insanihedeflerinehizmet etmek içinaralarındaköprülerinşa etmekilk günükurulanhalklarınhakkınıdeğerleri, sınıflarvekültürleronlarınuğrunasınırlarıatlayarak,uzay vezamanne olursa olsunki,konsolidasyoniçinmücadeleetmek.Sivil toplum kuruluşu, misyonuvekurucusu, yazar,çevirmenve eleştirmenFilistinT.Nazmiveufukkapasitesinesadıksadece, amadestekbirkendi kendini finanseyanagidiyorvebirelolmadankurdu.

OM

Fundadasobre la basedela originalidad yla creatividadmultidisciplinar,multiculturalymultilingüequetiene por objetosalvar las diferenciasentre lasdisposicionesde losconocimientos, en primer lugarpara construirpuentesentre ellosparaservir a susobjetivoshumanitariosbasadosenlos fundamentosde lajusticiayla igualdad,la pazy lalibertad,lalos valoresdel derechodelos pueblos, clasesyculturaspara lucharporlaconsolidación,sin importarel espacioy eltiempo, por encima delas fronteraspor el biende ellos.Organizaciónnogubernamental creadacon elapoyovadesdeuna auto-financiaciónysinuna mano,pero sólode los fielesa sumisiónyla capacidaddelhorizontede su fundador,escritor,traductorycríticopalestinoT.Nazmi.

OM

Fondata sulla base della originalità e creatività multidisciplinare, multiculturale e multilingue che si propone di colmare i divari tra le disposizioni della conoscenza, in primo luogo di costruire ponti tra loro di servire i suoi obiettivi umanitari basati sui fondamenti della giustizia e di uguaglianza, pace e libertà, il valori del diritto dei popoli, classi e culture a lottare per il consolidamento, a prescindere di spazio e tempo, scavalcando i confini per il bene di loro. Organizzazione non governativa, con il sostegno va dato un auto-finanziamento e senza una mano, ma solo dei fedeli alla sua missione e la capacità di orizzonte del suo fondatore, scrittore, traduttore e critico palestinese T. Nazmi.

OM

Fondéesur labasedel'originalitéet lacréativitémultidisciplinaire,multiculturelle et multilinguequi viseàcombler lefossé entrelesdispositionsde laconnaissance,la première à construiredes ponts entreeuxpourservirses objectifshumanitairessur la basedesfondementsde lajusticeetl'égalité,la paixet laliberté,lales valeursdu droitdes peuples,des classeset des culturesàla luttepour laconsolidation,indépendamment de l'espaceetle temps, en contournantlesfrontièrespourdes raisonsd'entre eux.Organisationnon-gouvernementale crééeavec lesoutienen cours depuisune auto-financement etsansun coup de main,mais seulementdel'fidèle à sa missionetla capacitéde l'horizonde sonfondateur,écrivain,traducteuretcritiquepalestinienneT.Nazmi.

OM

Founded on the basis of originality and creativity multidisciplinary, multicultural and multilingual which aims to bridge the gaps between the provisions of knowledge, first to build bridges between them to serve its humanitarian objectives based on the foundations of justice and equality, peace and freedom, the values of the right of peoples, classes and cultures to struggle for the consolidation, regardless Of space and time, bypassing the borders for the sake of them. Non-governmental organization established with the support going since a self-funding and without a hand, but only of the faithful to its mission and capacity of the horizon of its founder, writer, translator and critic Palestinian T. Nazmi.